ags-movers-moving-quote

Privacy Verklaring

Wij waarderen het vertrouwen dat u stelt in AGS. Daarom verzekeren we u dat we de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens zeer serieus nemen, en dat we uw gegevens behandelen in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy.

Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de bepalingen van de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, betreffende informatica, bestanden en vrijheden en met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 April 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van die gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46.

We hebben dit vertrouwelijkheidscharter opgesteld, zodat u onze website in het volste vertrouwen kunt contacteren en raadplegen. Wij behouden het recht om dit charter van tijd tot tijd aan te passen op basis van veranderingen aan de AGS-website of wetgeving.

 

1. Verzamelen van persoonsgegevens


1.1. Online formulieren op de website

Als u een online formulier op onze website invult om een offerte bij één van onze diensten aan te vragen, als u met ons contact opneemt of als u ons uw opinie stuurt over onze diensten, dan verstrekt u uw persoonsgegevens vrijwillig.

Deze persoonsgegevens omvatten onder meer:

 • Uw contactgegevens: achternaam, voornaam, postadres, telefoonnummer (landlijn en/of mobiel), E-mail adres;
 • Indien van toepassing, in het geval van een offerteaanvraag voor een verhuizing en/of meubelbewaring, data in verband met de geplande verhuizing: adres van vertrek en aankomst, geplande verhuisdatum, reden van de verhuizing (verandering van beroep of andere reden) en om het even welke andere details die verband houden met de verhuizing (meubelbewaring, transport van wagen);
 • Indien van toepassing, in het geval van een offerteaanvraag voor het transporteren van een voertuig, data in verband met dat voertuig: adres van vertrek en aankomst, geplande transportdatum en het merk en het model van het voertuig;
 • Indien van toepassing, in het geval van een offerteaanvraag voor het afleveren van een pakket, data in verband met die aflevering: adres van vertrek en aankomst, geplande afleveringsdatum en aantal pakketten.

We hebben deze gegevens nodig om u de diensten van AGS te kunnen aanbieden, meer bepaald/ om u de offertes toe te sturen die u aanvraagt, of als u ons vraagt om contact met u op te nemen, of om uw vragen en opmerkingen te behandelen.

 

1.2. Cookies


AGS kan ook automatisch informatie verzamelen door het gebruik van cookies, opgeslagen op het apparaat dat u gebruikt als u onze site bezoekt (computer, tablet, mobiele telefoon, smartphone), zolang u ons toestaat om dat te doen. U kunt deze toestemming te allen tijde ook weer intrekken.

Cookies zijn een kleine stukjes informatie die worden opgeslagen door uw webbrowser op het apparaat dat u gebruikt (computer, tablet, mobiele telefoon, smartphone). Cookies kunnen permanent of tijdelijk zijn. Permanente cookies worden op uw apparaat opgeslagen voor een maximum van dertien (13) maanden. Tijdelijke cookies worden gewist wanneer u uw browser sluit.

Waarom gebruiken we cookies?

 • Ze garanderen het optimaal functioneren van onze site. Ze laten u toe om gebruik te maken van al de diensten op onze site; meer bepaald het aanvragen van online offertes, het inschrijven op aankondigingen en nieuwsbrieven, het bieden van een aangepaste website-ervaring, lokaliseren van verstuurde goederen, invullen van onze online inventaris en deelnemen aan de tevredenheidsstudie;
 • Ze maken het voor u makkelijker om onze site te navigeren, vooral omdat we de aanmeldinformatie (IP-adres) van het apparaat dat u gebruikt, alsook informatie over uw online offerteaanvragen vastleggen en opslaan;
 • Om onze site bij te houden en statistieken over ons klantenbestand te verkrijgen, vooral wat betreft het aantal bezoekers, meest bekeken pagina’s, tijdsduur die klanten spenderen op de site, browsertypes die gebruikt worden, pagina’s van waar klanten op onze site terechtkomen, de zoekprogramma’s die gebruikt worden en de geografische locatie van waar de site gecontacteerd wordt.

AGS vraagt uw toestemming vooraleer/alvorens we cookies plaatsen.

U kunt ervoor kiezen dat uw browser sommige cookies al dan niet aanvaardt. Als uw browser ze afwijst, zullen al de cookies die al op uw browser zijn geplaatst, geblokkeerd of verwijderd worden.
U kunt uw browsersoftware ook zo instellen dat deze sommige soorten cookies blokkeert. Dit kan automatisch ingesteld worden, of afhankelijk van wie ze uitgegeven werden.

U kunt uw browser ook zo instellen dat u elke keer gewaarschuwd wordt vooraleer/alvorens u al dan niet toelaat dat een cookie op uw apparaat opgeslagen wordt.

Elke browser heeft een specifieke manier waarop cookies beheerd worden. Deze configuratie vindt u terug in de Help-functie van uw browser. Voor verdere instructies, ga naar:

U kunt ook de website van de Franse privacy commissie CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) raadplegen. Daar vindt u instructies voor het configureren van de meest gebruikte browsers. Ga naar het volgende adres: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/conseils-aux-internautes or raadpleeg de Help-functie van uw browser.

Kiest u ervoor om geen cookies toe te staan, dan is het mogelijk dat sommige delen van onze website wellicht niet zullen werken. AGS is niet verantwoordelijk voor het slechter functioneren van onze site, als gevolg van het blokkeren van cookies, die noodzakelijk zijn voor het optimaal functioneren ervan.

 

2. Verwerken van persoonsgegevens


AGS is de beheerder van uw persoonsgegevens

AGS gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om offerteaanvragen van klanten te behandelen, om klanten te contacteren na het versturen van offertes of om meer precieze vragen te stellen;
 • Om klanten te contacteren wanneer ze dat aanvragen op de website;
 • Om te reageren op opinies en opmerkingen van klanten;
 • Om vragen te beantwoorden, klachten te behandelen en diensten te verschaffen;
 • Om de persoonlijke profielen van klanten te creëren en te beheren. De persoonsgegevens worden gebruikt om de klant te identificeren en aldus toegang te bieden tot specifieke diensten van de website, alsook om deze diensten te monitoren;
 • Om marketingactiviteiten uit te voeren, zoals het contacteren van klanten met specifieke offertes en aanbiedingen;
 • Om informatie en nieuwsbrieven te versturen;
 • Om tevredenheidsstudies uit te voeren;
 • Om promoties te versturen;
 • Om onze dienstverlening te kunnen afstemmen op de specifieke behoeften van de klanten
 • Om onze website en aangeboden diensten te testen en te verbeteren;
 • Om toegang tot de persoonsgegevens te wijzigen, te wissen, te corrigeren of om de verwerking van de persoonsgegevens te beperken.

 

3. Wie ontvangt uw persoonsgegevens


Uw klanteninformatie komt uitsluitend terecht bij de geautoriseerde klanten-, marketing en/of commerciële en IT-afdelingen van AGS. Deze diensten hebben de specifieke informatie nodig voor de uitoefening van hun taken. Dit is vooral het geval voor IT- en technische dienstverleners.

AGS verbindt er zich toe om uw persoonsgegevens niet aan derden door te geven zonder uw uitdrukkelijke, voorafgaande goedkeuring, of in de onderstaande gevallen:

 • AGS kan uw persoonsgegevens vrijgeven, in het geval dat we daartoe wettelijk verplicht zijn, bij een dispuut of een mogelijke rechtsvordering die tegen ons ingebracht kan worden;
 • AGS kan uw persoonsgegevens ook vrijgeven in het belang van de nationale veiligheid, als de wet dit toelaat of voorschrijft, of bij om het even welke andere publieke reden waar de informatie noodzakelijk of behulpzaam kan zijn;
 • AGS kan uw persoonsgegevens ook vrijgeven als we oordelen dat dit noodzakelijk is om onze eigen activiteiten of onze klanten te beschermen;
 • In het geval dat wij worden overgenomen, kan AGS uw informatie wettelijk overdragen naar de overnemende entiteit.

 

4. Gegevensbewaring


We bewaren uw persoonsgegevens zoals nodig voor het bereiken van de doelen van de verwerking.
Voor zover we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, bewaren we die voor een periode van drie (3) jaar, vanaf het ogenblik van verwerving op de website.

Voor zover we uw persoonlijke gegevens verwerven via cookies, bewaren we die voor een periode van dertien (13) maanden, vanaf het ogenblik van verwerving op de website.

Van zodra de periodes die nodig zijn om deze objectieven te bereiken, verstreken zijn, wist AGS de gegevens of maakt ze anoniem.

 

5. Marketing


AGS biedt klanten de mogelijkheid om gratis in te schrijven voor het ontvangen van informatie en nieuwsbrieven. Zo verkrijgen klanten regelmatig informatie over AGS, transport en internationale verhuizingen. Enkel indien u uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming daartoe geeft, zal AGS uw informatie niet gebruiken voor marketingcampagnes, meer bepaald advertenties, nieuws, inschrijvingen voor nieuwsbrieven of enige andere activiteit waarvoor informatie gevraagd wordt..

U kunt u te allen tijde terugtrekken uit het ontvangen van marketing materiaal via de elektronische link die u terugvindt in al de marketingboodschappen die naar u gestuurd worden, door uw gebruikersprofiel te wijzigen of door een E-mail te sturen naar confidential@ags-globalsolutions.com.

 

6. Uw rechten


Onder de toepassing van de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u een aantal rechten, zoals hieronder uiteengezet.

Recht op toegang tot persoonlijke informatie biedt u te allen tijde toegang tot uw persoonsgegevens.
Recht op rectificatie biedt u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te allen tijde bij te werken of te corrigeren.

Recht op bezwaar laat u toe om bezwaar te maken tegen enig gebruik van uw gegevens, indien u daar wettige redenen voor hebt.

Recht op beperkte verwerking van uw persoonlijke informatie, zoals uiteengezet in een uitgebreide lijst van de huidige wetgeving.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid laat u toe om uw persoonlijke gegevens die u aan AGS verstrekt hebt, te ontvangen en/of over te dragen aan een derde, onder de voorwaarden die bij wet voorgeschreven zijn.

Recht op wissen laat u toe om uw persoonsgegevens te wissen, in de gevallen die bij wet bepaald zijn.

U kunt uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door AGS te allen tijde weer intrekken.

Overigens heeft u ook het recht om aanwijzingen te verstrekken betreffende het beheer van uw persoonsgegevens na uw overlijden. U kunt algemene of specifieke instructies geven in verband met het bewaren, wissen of gebruik van uw persoonsgegevens na uw overlijden. We willen er u ook op wijzen dat u een specifieke persoon kunt aanduiden om uw instructies uit te voeren en dat u te allen tijde deze instructies kunt herroepen.

U kunt instructies geven over uw ‘recht’ op toegang, rectificatie, bezwaar, beperkte verwerking, gegevensoverdraagbaarheid, bewaring, wissen of gebruik van uw persoonsgegevens na uw overlijden, of indien u uw toestemming na uw overlijden wenst in te trekken via:

AGS zal al het mogelijke doen om uw verzoek zo snel mogelijk in te willigen, binnen de wettelijk vereiste termijn.

AGS zal de nodige voorzorgen nemen om de identiteit van de persoon die het verzoek doet na te gaan, vooraleer die in te willigen, zodat ongeoorloofd gebruik en toegang kunnen vermeden worden.

U heeft alsook het recht om een klacht in te dienen tegen AGS bij CNIL of bij de relevante autoriteiten als u denkt dat AGS uw gegevensbeschermingsrechten heeft geschonden. Indien een schending wordt vastgesteld, dan heeft u het recht op een volledige en effectieve compensatie voor de schade die u geleden heeft.

Tot slot heeft u het recht om niet onderworpen te worden aan een beslissing die enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking wanneer die beslissing een rechtsgevolg heeft of anderszins op een belangrijke wijze gevolgen heeft voor u.

 

7. Beveiliging van persoonsgegevens


AGS past praktijken en procedures toe die ontworpen zijn om de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van klanteninformatie te waarborgen, alsook om te voorkomen dat ongeoorloofde toegang en misbruik door derden vermeden wordt.

Indien u denkt dat uw klanteninformatie misbruikt werd, neem dan zo snel mogelijk contact op met AGS via: confidential@ags-globalsolutions.com.

AGS heeft een aantal technische en organisatorische maatregelen in plaats, die de veiligheid van uw persoonsgegevens garanderen, meer bepaald:

 • Beheer en controle van toegang tot persoonlijke data;
 • Installatie van beveiligingssoftware op het IT-netwerk van AGS;
 • Installatie van antivirusbeschermingssystemen en een firewall;
 • Beveiligen en versleutelen van persoonlijke gegevens;
 • Beveiliging toegang tot het netwerk door middel van gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Geregelde herziening van de gebruikte beveiliging;
 • Versleuteling van IT-communicatie die naar AGS-partners gestuurd wordt;
 • Beveiliging van fysische documenten die momenteel in gebruik zijn;
 • Opslaan van oude fysische documenten in een beveiligd archief.
Erhalten Sie ein Angebot